Rozwód a dobro dziecka

Rozwód to z reguły trudne wydarzenie w życiu dorosłych, jak i też, a może jeszcze bardziej – dla małoletnich dzieci. Uregulowanie władzy rodzicielskiej oraz kontaktów jest najczęściej kwestią sporną. Zdarza się jednak, że pomimo rozpadu pożycia małżonkowie potrafią pozostać w dobrych relacjach, a interes dziecka jest dla nich kwestią absolutnie nadrzędną. 

Aby orzec rozwód muszą do tego zachodzić pozytywne przesłanki, tj. nastąpienie zupełnego i trwałego rozkładu pożycia. Podczas postępowania rozwodowego Sąd bada również, czy nie zachodzą przesłanki negatywne. Jedną z nich jest dobro wspólnych małoletnich dzieci. Są sytuacje, kiedy sąd ze względu na dobro małoletnich dzieci może odmówić udzielenia rozwodu. Co to oznacza?

Zaznaczyć należy, iż art. 56 § 2 Kodeksu, wskazuje, że rozwód nie jest dopuszczalny, jeżeli wskutek niego miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków. 

Dobro dziecka nie jest zdefiniowane przez żaden przepis ani w kodeksie rodzinnym, ani w jakiejkolwiek innej ustawie nie zawiera definicji tego pojęcia, jednak Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 31 stycznia 2018 roku, sygn. akt IV CSK 442/17 wskazał, że obejmuje ono „całą sferę najważniejszych jego spraw osobistych takich jak rozwój fizyczny i duchowy, odpowiednie kształcenie i wychowanie oraz przygotowanie do dorosłego życia. Ma ono także wyraźny wymiar materialny, który polega na konieczności zapewnienia dziecku środków do życia i realizacji celów o charakterze osobistym, a w wypadku gdy ma ono swój majątek, także na dbałości o jego interes majątkowy”.

Trzeba mieć na uwadze, że rozwód ma wpływ na dziecko, na poczucie jego bezpieczeństwa i obraz rodziny. W sytuacjach skrajnych rodzice decydują się na walkę o dziecko i choć decyzja ta najczęściej wynika ze szlachetnych pobudek i miłości do dziecka, jej konsekwencje mogą okazać się dla niego wyjątkowo nieprzyjemne. Rozwód rodziców to dla dziecka zawsze bardzo trudne przeżycie. Walka o nie dodatkowo oznacza długie i szczegółowe postępowanie dowodowe, którego celem jest ustalenie, który z rodziców będzie lepszym opiekunem. Warto pamiętać, że proces ten nie będzie się ograniczał do zeznań świadków i specjalistów. Dla dziecka oznacza to wizyty w profesjonalnych ośrodkach diagnostycznych, wywiady prowadzone przez kuratorów sądowych i psychologów.

Zdarzają się jednak sytuacje, w których rozwód może powodować pozytywne skutki dla rozwoju dziecka – np. gdy w rodzinie występuje przemoc jednego z rodziców. Badając dobro dziecka należy wziąć pod rozwagę jego wiek, dotychczasowy stosunek z rodzicami, a także stan zdrowia i stopień wrażliwości. Sądy rozpoznające sprawę powinny uzasadnić swój pogląd co do tego, jaki wpływ na sytuację wspólnych małoletnich dzieci stron wywiera rozstrzygnięcie w sprawie o rozwód zarówno wtedy, gdy rozwód orzekają, jak i wtedy, gdy żądanie rozwodu, z powodu jego sprzeczności z dobrem małoletnich dzieci, ulega oddaleniu.

Prawidłowe kierowanie się dobrem dziecka, tj. uwzględnieniem jego potrzeb materialnych i emocjonalnych, adekwatnie do jego wieku, powinno być nadrzędną zasadą podczas procesu rozwodowego. Dopiero ustalenie, co służy dobru dziecka i dokonanie właściwej prognozy co do sytuacji dziecka po rozwodzie, pozwala na prawidłowe ustalenie, czy dobro dziecka będzie zagrożone wskutek orzeczenia rozwodu. W tego typu sprawach warto skorzystać z pomocy prawnika, który pomoże Ci uporządkować wszystkie kwestie i odpowiednio przygotować się do postępowania. Zapraszamy do kontaktu.

Scroll to Top