Prawo budowlane

Inwestor przedkłada dokumentację projektową – czy Wykonawca ma obowiązek ją zbadać?

Przed przystąpieniem do fazy realizacyjnej inwestycji, prowadzone są prace projektowe. Na podstawie ich rezultatu, Wykonawca podejmuje się następnie realizacji uwzględnionych w projekcie założeń.  Co w sytuacji, w której projekt okaże się wadliwy? Czy Wykonawca ma obowiązek zweryfikować go przed przystąpieniem do robót? Zgodnie z dyspozycją art. 651 kodeksu cywilnego, jeżeli dostarczona przez inwestora dokumentacja, teren […]

Inwestor przedkłada dokumentację projektową – czy Wykonawca ma obowiązek ją zbadać? Czytaj więcej »

Roboty budowlane zostały zrealizowane, ale Inwestor bezpodstawnie odmawia podpisania protokołu końcowego – co teraz?

Zgodnie z art. 647 k.c., przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej, inwestor zaś zobowiązuje się do dokonania czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności przekazania terenu budowy i dostarczenia projektu, a następnie do odebrania obiektu i zapłaty wynagrodzenia.  Co

Roboty budowlane zostały zrealizowane, ale Inwestor bezpodstawnie odmawia podpisania protokołu końcowego – co teraz? Czytaj więcej »

Odstąpienie od umowy o roboty budowlane, a odpowiedzialność solidarna inwestora

Zgodnie z art. 6471 § 1 k.c. inwestor odpowiada solidarnie z wykonawcą (generalnym wykonawcą) za zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy z tytułu wykonanych przez niego robót budowlanych, których szczegółowy przedmiot został zgłoszony inwestorowi przez wykonawcę lub podwykonawcę przed przystąpieniem do wykonywania tych robót, chyba że w ciągu trzydziestu dni od dnia doręczenia inwestorowi zgłoszenia inwestor złożył podwykonawcy

Odstąpienie od umowy o roboty budowlane, a odpowiedzialność solidarna inwestora Czytaj więcej »

Scroll to Top