Jakie dowody w sprawie rozwodowej?

Zgodnie z art. 56 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego https://arslege.pl/rozwiazanie-malzenstwa-przez-rozwod/k2/a470/ rozwiązanie małżeństwa przez rozwód możliwe jest jedynie w sytuacji, gdy między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, chyba że w skutek niego miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków albo jeżeli z innych względów orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. 

Orzeczenie rozwodu zachodzi w sytuacji, kiedy istnieją dowody na to, że rozpadły się więzi małżeńskie (więź emocjonalna, fizyczna, gospodarcza) – a to wymaga udowodnienia. Najtrudniejsze są sprawy rozwodowe, w których konieczne jest ustalenie winy rozpadu związku małżeńskiego, władzy rodzicielskiej, wysokości alimentów czy kontaktów z dzieckiem. Jakie zatem dowody w sprawie rozwodowej można przedstawić?

Przesłuchanie stron

Dowód z przesłuchania stron w sprawie o rozwód, ma charakter obligatoryjny. Oznacza to, że jego przeprowadzenie jest obowiązkowe. Uznanie powództwa (zgoda na wydanie wyroku zgodnie z żądaniem powoda) nie zwalnia sądu z takiej konieczności. Zeznania małżonków są najbardziej miarodajnym źródłem informacji o rzeczywistej sytuacji, jaka panuje w małżeństwie oraz o problemach, które go trapią, a które de facto są powodem rozwodu. Jest on konieczny, aby zapewnić wyjaśnienie okoliczności faktycznych sprawy o rozwód i ustalenie przez sąd rzeczywistego stanu rzeczy. Jeżeli strona postępowania prawidłowo wezwana na rozprawę nie stawi się, możliwe jest zaniechanie jej przesłuchania przez sąd.

Zeznania świadków

Zeznania świadków to główne i często najważniejsze ze źródeł dowodowych. Zeznania świadków dostarczają bowiem dokładnych informacji o sprawie, a ponadto ich subiektywna ocena, niejednokrotnie wpływa w konsekwencji na finalną ocenę sądu. W praktyce przyjęte jest, że im większa liczba powołanych świadków tym mocniejsza pozycja procesowa strony. Świadkom takim jak małżonek, wstępni, zstępni, rodzeństwo bądź niektórzy powinowaci strony przysługuje prawo do odmowy składania zeznań oraz odpowiadania na pytania, które mogłyby narazić bliskich lub łączą się z pogwałceniem istotnej tajemnicy zawodowej.

Dowody z dokumentów 

Jako dowód z dokumentu urzędowego zalicza się np. odpisy aktów stanu cywilnego, odpisy dokumentów podatkowych, zaświadczenia i decyzje administracyjne, wyroki sądu, zaświadczenia szkolne, dokumenty i akta policyjne itp. Dokumenty urzędowe stanowią dowód tego, co stwierdził w nich organ władzy publicznej lub inny organ państwowy. Dokument urzędowy jest środkiem dowodowym najbardziej wiarygodnym: ma duże znaczenie dla rozstrzygnięcia kwestii władzy rodzicielskiej bądź przyznania alimentów. Do dokumentów prywatnych należą m.in. umowy, zeznania podatkowe, świadectwo pracy, rachunki, korespondencja SMS i e-mailowa, zdjęcia, nagrania wideo i dźwiękowe, zaświadczenia lekarskie o stanie zdrowia, w tym prywatne opinie biegłego specjalisty (np. zaświadczenie od psychologa). Do rozwodu, który ma wiązać się z zasądzeniem alimentów od małżonka, warto przygotować wszelkie materiały potwierdzające potrzeby w zakresie swojego utrzymania oraz możliwości zarobkowe stron.

Dowód z opinii biegłego

Szczególnym dowodem przeprowadzanym w sprawach rozwodowych jest opinia sporządzana przez Opiniodawczy Zespół Specjalistów Sądowych (OZSS). Przeprowadza on na polecenie sądu badania rodziców i małoletnich dzieci. Tworzą go zwykle specjaliści, tacy jak psycholodzy i pedagodzy.

Sąd może wezwać jednego lub kilku biegłych, po uprzednim wysłuchaniu wniosków stron co do liczby biegłych i ich wyboru, oznaczając jednocześnie, czy opinia ma być przedstawiona ustnie lub na piśmie. Sąd może także zażądać ustnego lub pisemnego uzupełnienia opinii lub jej wyjaśnienia, a także dodatkowej opinii od tych samych lub innych biegłych. 

Na podstawie przeprowadzanego badania Opiniodawczy Zespół Specjalistów Sądowych, składa do akt sprawy opinię zawierającą wnioski w tych kwestiach, o zbadanie których zwrócił się sąd. Dotyczą one na ogół kształtu więzi emocjonalnej dzieci z każdym z rodziców, ich predyspozycji opiekuńczo-wychowawczych oraz sugerowanych rozstrzygnięć w przedmiocie władzy rodzicielskiej i kontaktów.

Jakie dowody mogą pomóc w postępowaniu rozwodowym?

Rozwód to rozwiązanie umowy cywilnoprawnej, a to oznacza, że opiera się na przepisach kodeksu cywilnego. W przypadku rozwodu z orzeczeniem o winie dowody do sprawy muszą udowodnić istnienie okoliczności, które są przesłanką do orzeczenia rozwodu. W praktyce oznacza to, że jeśli powodem rozpadu małżeństwa jest np.: uzależnienie od alkoholu jednego z małżonków to konieczne jest zebranie dowodów na jego istnienie. Podobnie w przypadku zdrady, dopuszczania się przemocy psychicznej, fizycznej i ekonomicznej – same słowa nie wystarczą słowa. 

Podjąłeś decyzję o rozwodzie? Wiesz już, że chcesz się rozwieść, jednakże nie jesteś pewien czy chcesz rozwodu z orzekaniem o winie lub bez? Jeśli tak to zachęcamy do lektury pierwszego artykułu pt. ,, Rozwód z orzekaniem o winie czy bez?’’. 

Jeśli to dla Ciebie za mało, serdecznie zapraszamy na indywidualną konsultację prawną z naszymi specjalistami z działu prawa rodzinnego. Konsultacje odbywają w formie stacjonarnej lub online.  Odpowiemy na Twoje pytania, wyjaśnimy wątpliwości oraz przedstawimy Twoje prawa i obowiązki wynikające z rozwodu.

Scroll to Top