Prawo pracy

W ramach doradztwa z zakresu prawa pracy świadczymy następujące usługi:
  • reprezentowanie pracodawców i pracowników w sporach z zakresu prawa pracy;
  • udzielanie porad prawnych dotyczących nawiązania stosunku pracy, wypowiedzenia umów o pracę, rozwiązania stosunku pracy;
  • sporządzanie i opiniowanie umów o pracę, umów o zakazie konkurencji, umów poufności, wypowiedzenia umowy o pracę;
  • wsparcie prawne dla pracowników poddanym mobbingowi i dyskryminacji;
  • udział w negocjacjach i mediacjach pomiędzy pracodawcą i pracownikiem;
  • reprezentacja pracodawców i pracowników w postępowaniach sądowych w sprawach powstałych na tle stosunku pracy lub umów cywilnoprawnych;
  • sporządzanie aktów wewnętrznych zakładu pracy, takich jak regulaminy pracy, regulaminy wynagradzania i premiowania, regulaminy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych;
  • doradztwo przy zatrudnianiu członków zarządu i kadry menadżerskiej (przygotowywanie kontraktów menedżerskich, umów o świadczenie usług, umów o pracę).