Inwestor przedkłada dokumentację projektową – czy Wykonawca ma obowiązek ją zbadać?

Przed przystąpieniem do fazy realizacyjnej inwestycji, prowadzone są prace projektowe. Na podstawie ich rezultatu, Wykonawca podejmuje się następnie realizacji uwzględnionych w projekcie założeń. 

Co w sytuacji, w której projekt okaże się wadliwy? Czy Wykonawca ma obowiązek zweryfikować go przed przystąpieniem do robót?

Zgodnie z dyspozycją art. 651 kodeksu cywilnego, jeżeli dostarczona przez inwestora dokumentacja, teren budowy, maszyny lub urządzenia nie nadają się do prawidłowego wykonania robót, albo jeżeli zajdą inne okoliczności, które mogą przeszkodzić prawidłowemu wykonaniu robót, wykonawca powinien niezwłocznie zawiadomić o tym inwestora. 

Tym samym, należałoby uznać, że na Wykonawcy ciąży obowiązek poinformowania inwestora o błędach, jakie odkrył w dokumentacji projektowej, a które to mogą skutkować nawet niemożnością zrealizowania robót budowlanych w umówionym zakresie bądź wykonaniem ich wadliwie. 

Należy jednak podkreślić, że ww. przepis nie obliguje Wykonawcy do szczegółowego zbadania dostarczonego mu przez Inwestora projektu pod kątem wad dokumentacji (por. Wyrok SN z 27.03.2000 r., III CKN 629/98, OSNC 2000, nr 9, poz. 173).

Nie musi on bowiem dysponować specjalistyczną wiedzą z zakresu projektowania, która pozwoliłaby mu na właściwą ocenę dokumentacji. Musi on jednak wykazywać umiejętności pozwalające mu na właściwe odczytanie projektu i realizację inwestycji zgodnie z jego wytycznymi oraz zasadami sztuki budowlanej. Tym samym, obowiązek wynikający z art. 651 k.c. w tym kontekście należy interpretować w ten sposób, że w sytuacji, w której projekt będzie przejawiać zauważalne dla niego wady, Wykonawca musi niezwłocznie zawiadomić Inwestora o niemożliwości realizacji inwestycji na podstawie dostarczonej mu dokumentacji oraz o tym, że realizacja danego projektu grozi powstaniem obiektu wadliwego. 

Wymaga przy tym podkreślenia, że chodzi wyłącznie o sytuacje, w których stwierdzenie nieprawidłowości dostarczonej dokumentacji nie wymaga specjalistycznej wiedzy z zakresu projektowania (por. Wyrok SN z 27.03.2000 r., III CKN 629/98, OSNC 2000, nr 9, poz. 173). 

Powyższego nie zmienia zawarcie w umowie o roboty budowlane postanowienia, zgodnie z którym Wykonawca oświadcza o prawidłowości i kompletności przekazanej dokumentacji projektowej. Nie oznacza to bowiem obowiązku merytorycznej weryfikacji projektu przez stronę wykonującą roboty. Należy poddać pod wątpliwość możliwość obarczenia Wykonawcy winą za zgłoszenie ewentualnych uwag do dostarczonej dokumentacji projektowej po czasie ustalonym w umowie – oczywiście jeśli wady nie były na tyle rażące, że można było je wykryć na etapie wstępnej weryfikacji. Nie trudno bowiem wyobrazić sobie sytuację, w której mankamenty zaprojektowanych rozwiązań ujawnią się na zaawansowanym etapie realizacji przedmiotu umowy o roboty budowlane. Powyższe znajduje oparcie w orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej. 

Niemniej jednak, w sytuacji, w której Wykonawca dostrzeże wady projektu, obowiązany jest poinformować o tym fakcie inwestora – wynika to nie tylko z art. 651 k.c., ale także z ciążącego na nim obowiązku współdziałania przy wykonywaniu zobowiązania wynikającego z wiążącej go z inwestorem umowy. 

Co więcej, jeśli wada była możliwa do zidentyfikowania bez konieczności wykazywania wiedzy specjalnej z zakresu projektowania, a Wykonawca nie poinformował Inwestora o jej występowaniu, będzie on odpowiadał za szkodę wyrządzoną nienależytym wykonaniem zobowiązania, którego elementem jest obowiązek informacyjny w tym zakresie. 

Mając na względzie powyższe i odpowiadając na postawione na wstępie pytania – za błędy w projekcie odpowiada przede wszystkim jego autor, ale nie jest wykluczonym rozszerzenie tej odpowiedzialności na Wykonawcę. Stanie się tak wtedy, gdy Wykonawca nie zgłosi Inwestorowi istotnej wady projektu możliwej do wykrycia w trakcie odczytywania dokumentacji bez szczegółowej wiedzy z zakresu projektowania. Niedostrzeżenie takich wadliwości da Inwestorowi możliwość skierowania do niego roszczeń odszkodowawczych. 

W razie jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości na temat założenia i rejestracji fundacji – skontaktuj się z Kancelarią. 

Scroll to Top