Roboty budowlane zostały zrealizowane, ale Inwestor bezpodstawnie odmawia podpisania protokołu końcowego – co teraz?

Zgodnie z art. 647 k.c., przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej, inwestor zaś zobowiązuje się do dokonania czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności przekazania terenu budowy i dostarczenia projektu, a następnie do odebrania obiektu i zapłaty wynagrodzenia. 

Co więcej, zgodnie z art. 654 k.c. w braku odmiennego postanowienia umowy, Inwestor obowiązany jest na żądanie Wykonawcy przyjmować wykonane roboty częściowo, w miarę ich ukończenia, za zapłatą odpowiedniej części wynagrodzenia.

Tym samym, nie ulega wątpliwości, że na Inwestorze ciąży m.in. obowiązek obioru obiektu i zapłaty Wykonawcy za wykonane przez niego roboty budowlane. 

W braku dokonania zgodnych czynności odbiorowych sporną kwestią będzie pozostawać ewentualny zakres zrealizowanych przez Wykonawcę robót oraz ich wartość – w sytuacji, w której dojdzie do sporu sądowego, rozstrzygnie ją powołany w tym celu biegły bądź biegli. To jednak niechybnie wydłuży proces uzyskania wynagrodzenia. 

W świetle powyższego warto podejmować próby nakłonienia Inwestora do przystąpienia do odbioru – wskazując chociażby na fakt, iż jest to jego podstawowy obowiązek. Co istotne, zgodnie z orzecznictwem, Inwestor nie może uzależniać odbioru zrealizowanych już robót od braku ich wad. Taką odmowę będą uzasadniać jedynie wady istotne, które powinny być jednak stwierdzone w ramach procedury odbiorowej, protokolarnie, po zakończeniu robót.

Na wypadek wystąpienia takich sytuacji warto zadbać o zawarcie szczegółowej procedury odbiorowej w ramach umowy o roboty budowlane – obarczenie uchylania się od przystąpienia do ww. czynności przez stronę karą umowną może skutecznie zmobilizować ją do wypełniania obowiązków w tym zakresie.

Jeśli jednak w umowie brak jest stosownych postanowień w tym zakresie, należy wyznaczyć Inwestorowi termin na wykonanie tej czynności, zastrzegając, że w braku jego dochowania Wykonawca będzie uprawniony do skierowania przeciwko niemu roszczenia odszkodowawczego.

Czy w sytuacji, w której Inwestor nadal będzie uchylać się od czynności związanych z dokonaniem odbioru, może skutecznie odmówić Wykonawcy wypłaty wynagrodzenia?

Z punktu widzenia przepisów prawa brak jest podstaw do uznania, że uchylanie się od odbioru robót przez Inwestora pozbawia Wykonawcę możliwości żądania od niego zapłaty. Faktem jest bowiem, że roboty budowlane zostały zrealizowane, a już sam przepis dotyczący umowy o roboty budowlane wskazuje, że Wykonawcy należy się zapłata. 

Jeśli zatem pomimo kierowanych wezwań do przystąpienia do czynności odbiorowych Inwestor nadal będzie uchylać się od podpisania protokołu, należy rozważyć skierowanie do niego wezwania do zapłaty, a w sytuacji, w której okaże się ono nieskuteczne – wytoczyć przeciwko niemu powództwo o zapłatę. 

W razie jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości na temat założenia i rejestracji fundacji – skontaktuj się z Kancelarią. 

Scroll to Top