Obsługa prawna firm i spółek

Obsługa prawna firm i spółek

Na czym polega obsługa prawna firm i spółek?

Obsługa prawna firm i spółek obejmuje szeroki zakres działań i zagadnień, które mają kluczowe znaczenie dla stabilności i rozwoju każdej organizacji. Poniżej przedstawiam bardziej szczegółowe omówienie poszczególnych aspektów obsługi prawnej firm:

1. Założenie spółki:

   – Wybór odpowiedniej formy prawnej: przed założeniem spółki należy dokładnie przeanalizować różnice między poszczególnymi formami spółek.

   – Sporządzenie dokumentów założycielskich: konieczne jest przygotowanie aktu założycielskiego, umowy spółki oraz innych niezbędnych dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

   – Rejestracja spółki: proces rejestracji spółki w odpowiednim rejestrze (KRS, CEIDG) oraz uzyskanie NIP, REGON i innych niezbędnych identyfikatorów. Tutaj nasz artykuł -> https://rprlegal.pl/blog/kiedy-w-spolce-z-o-o-nalezy-zglosic-zmiane-do-sadu/

2. Bieżąca obsługa prawna:

   – Analiza umów i dokumentów: regularna weryfikacja umów handlowych, regulaminów, polityk firmy oraz innych dokumentów w celu uniknięcia ryzyka prawnych.

   – Nadzór nad działalnością gospodarczą: monitorowanie zgodności z przepisami prawnymi dotyczącymi podatków, ubezpieczeń, ochrony danych osobowych oraz innych zagadnień.

   – Prowadzenie sporów i reprezentacja przed sądami: w razie konieczności, współpraca z prawnikiem w zakresie reprezentacji przed sądami w sprawach cywilnych, handlowych czy administracyjnych.

3. Podatki i ubezpieczenia:

   – Rozliczenia podatkowe: zapewnienie prawidłowej i terminowej realizacji obowiązków podatkowych, w tym podatku dochodowego, VAT, podatku od towarów i usług.

   – Ubezpieczenia pracowników i firmy: dobór odpowiednich ubezpieczeń majątkowych, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczeń pracowników w zależności od potrzeb i rodzaju działalności.

4. Ochrona danych osobowych:

   – Zgodność z RODO: dbałość o przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych, w tym prawidłowe zbieranie, przetwarzanie i przechowywanie danych klientów i pracowników.

   – Audyt bezpieczeństwa danych: regularne sprawdzanie zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych w celu zapobiegania naruszeniom bezpieczeństwa danych.

Obsługa prawna firm – sposób rozliczania się

Przy obsłudze prawnej firm cennik jest elastyczny. Metoda rozliczania się klienta z kancelarią prawną za obsługę firmy ustalana jest indywidualnie. W braku umowy o stałą obsługę prawną, firma może rozliczać się za każdą czynność, poradę, sporządzoną umowę, reprezentację w sądzie. W zależności od woli stron, można rozliczać się wg stawki godzinowej pracy prawnika albo wg tzw. success fee, czyli ustaloną z góry, umówioną kwotą za dokonane czynności. Stawki godzinowe mogą zostać ograniczone limitem kwotowym, tak by koszt pomocy prawnej nie przekroczył założonego przez klienta w danym miesiącu budżetu.

W trudnych procesach, zwłaszcza w sprawach gospodarczych i majątkowych, obok stawki godzinowej albo ustalonej podstawy wynagrodzenia za prowadzenie sprawy, praktykuje się także umówienie się stron na dodatkowe, procentowe wynagrodzenie od wartości wygranego sporu.

Kolejnym sposobem jest rozliczanie się za konkretną sprawę, za przeprowadzenie jej od początku do końca. Tu mogą wchodzić w grę wpłaty zaliczkowe i częściowe wynagrodzenia okresowe, jeśli np. obsługa prawna danej sprawy pochłonie kilka lub kilkanaście miesięcy pracy.

Inną formą rozliczeń z kancelarią jest ryczałt tj. po prostu abonament z tytułu stałej obsługi prawnej firmy, w ramach którego klient ryczałtowo płaci za określoną z góry liczbę godzin usług prawnych w miesiącu. W tak uzgodnionej stawce, Klient ma wliczony zakres czynności prawnych a przy tym uzyskuje przewidywalność miesięcznych wydatków.

Przedsiębiorcy najchętniej korzystają z tej ostatniej formy rozliczeń. Po pierwsze, daje to im większe poczucie bezpieczeństwa dzięki stałej obsłudze prawnej firmy i bieżącemu monitorowaniu w jej ramach sytuacji przedsiębiorstwa. Kompleksowa obsługa prawna firmy i stały nadzór nad jej działalnością pozwala też na szybszą reakcję na zaistniały w trakcie prowadzenia działalności problem. Po trzecie, dla wielu firm rozliczanie abonamentowe jest po prostu tańsze w ramach ustalonych godzin w pakiecie, niż wyszukiwanie kancelarii prawnej i rozliczanie się z nią za skorzystanie z jej usług ad hoc. Koszt obsługi może być również dla firmy korzystniejszy z uwagi na uzgodnienie dłuższego terminu trwania umowy , długoletnią współpracę.

Obsługa prawna spółek – dlaczego warto skorzystać?

Obsługa prawna firm i spółek to proces ciągły, który wymaga ścisłej współpracy z doświadczonym prawnikiem oraz regularnej aktualizacji wiedzy z zakresu prawa gospodarczego, podatkowego i pracy. Dbałość o pełną zgodność z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz szybka reakcja na zmiany w otoczeniu biznesowym są kluczowe dla sukcesu każdej organizacji.

Obsługa prawna firm Warszawa

Stałą obsługę prawną oferujemy dla firm mających siedzibę nie tylko w Warszawie ale również w całej Polsce. W Warszawie znajduje się nasze biuro oferujące kompleksową obsługę prawną spółek prawa handlowego jak i podmiotów gospodarczych wpisanych do CEIDG. 

Obsługa spółek jak i przedsiębiorców indywidualnych odbywa się na tych samych zasadach. To klient decyduje ile godzin doradztwa prawnego potrzebuje w miesiącu. Nasi prawnicy z kolei przygotują ofertę dostosowaną do potrzeb danego klienta.

Stałą obsługę prawną oferujemy dla klientów z Warszawy i spoza stolicy. Dodatkowo nasza kancelaria prawna współpracuje z adwokatami i radcami prawnymi w różnych miastach w Polsce takich jak Kraków, Poznań, Łódź i Gdańsk.

Dla naszych klientów dobieramy optymalne rozwiązania wspierając rozwój ich biznesu i oferując doradztwo prawne dostosowane do ich indywidualnych potrzeb.

Obsługa prawna firm i spółek

Obsługa prawna firm i spółek

Kompleksowa obsługa prawna firm

Nasza kancelaria prawna posiada wieloletnie doświadczenie w stałej obsłudze prawnej podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Od wielu lat obsługujemy indywidualnych przedsiębiorców, spółki cywilne, spółki prawa handlowego, fundacje i stowarzyszenia.

Na czym polega obsługa prawna firmy?

Zapewniamy bieżące doradztwo prawne i kompleksową pomoc prawną dla przedsiębiorców niezależnie od formy prawnej prowadzonej działalności.

Obsługa prawna firm obejmuje zarówno sprawy organizacyjno – prawne jak i sprawy gospodarcze. Staramy się zrozumieć potrzeby naszych klientów i proponujemy rozwiązania prawne dostosowane do ich potrzeb. Prowadząc obsługę prawną Twojej firmy skupiamy się na tym, aby jak najlepiej zabezpieczyć Twoje interesy i zapewnić bezpieczeństwo prawne.

Przed rozpoczęciem współpracy badamy jakiego wsparcia prawnego potrzebuje Twoja firma. Staramy się jak najlepiej dopasować ofertę stałej współpracy prawnej do Twoich oczekiwań. Stałą pomoc prawną oferujemy zarówno lokalnie – obsługa prawna firm Warszawa, jak również dla firm mających siedzibę na terenie całej Polski.

Obsługa prawna  oferowana przez naszą kancelarię obejmuje wszystkie aspekty prawne związane z rozpoczęciem, prowadzeniem i zakończeniem działalności gospodarczej, w tym:

1. Zakładanie spółek oraz spółdzielni, fundacji i stowarzyszeń, w tym sporządzanie umów i statutów oraz rejestrację założonych podmiotów we właściwych rejestrach

2. Bieżącą obsługę i doradztwo prawne, w tym:

prawnik przedsiębiorców - udzielanie porad prawnych w ramach bieżących problemów prawnych;

sporządzanie opinii prawnych oraz analiza umów i kontraktów handlowych, w tym umów sprzedaży, zamiany, dostawy, najmu, dzierżawy, umów o świadczenia usług, umów zlecenia i o dzieło, umów o roboty budowlane, umów pożyczki, agencyjnych, poręczenia oraz ugody;

sporządzanie oświadczeń obejmujących wypowiedzenie lub odstąpienie od umów;

sporządzanie opinii prawnych obejmujących analizę zagadnień i regulacji prawnych oraz rekomendacje co do dalszych działań;

sporządzanie treści regulaminów wewnętrznych;

prezentowanie sądowych i urzędowych interpretacji i wykładni przepisów prawa;

obsługę prawną łączenia, podziału i przekształcenia podmiotów gospodarczych;

obsługę korporacyjną spółek prawa handlowego obejmującą implementację i zachowanie ładu korporacyjnego, obsługa prawna spółek Warszawa;

obsługę organów spółek prawa handlowego - zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej, zgromadzeń wspólników lub walnych zgromadzeń;

przeprowadzanie badań prawnych nieruchomości, przedsiębiorstw i spółek w oparciu o dokumentację prawną oraz sporządzanie raportów prawnych (legal due diligence);

przygotowanie wariantów rozwiązań prawnych projektów biznesowych;

udział w negocjacjach handlowych;

reprezentowanie interesów klientów w toczących się postępowaniach sądowych;

prowadzenie spraw w postępowaniach administracyjnych przed organami administracji państwowej i samorządowej, w tym przed Samorządowymi Kolegiami Odwoławczymi, organami nadzoru budowlanego (powiatowy i wojewódzki inspektor nadzoru), organami administracji architektonicznej (starosta, wojewoda);

prowadzenie spraw w postępowaniach przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi i przed Naczelnych Sądem Administracyjnym;

prowadzenie spraw w postępowaniach przed sądami cywilnymi, w tym przed Sądem Najwyższym;

reprezentację przed sądami arbitrażowymi;

prowadzenie spraw o zapłatę długów oraz o odszkodowanie;

windykację należności;

reprezentację w postępowaniach egzekucyjnych;

likwidację działalności gospodarczej i podmiotów gospodarczych.

Dlaczego warto korzystać ze stałej obsługi prawnej?

Niewątpliwą zaletą posiadania stałej obsługi prawnej firmy jest to, że klient ponosi niższy koszt obsługi za godzinę pracy radcy prawnego, niż ma to miejsce podczas jednorazowego zlecania danej sprawy i nieregularnej współpracy. Kolejnym plusem stałej współpracy jest fakt, że adwokat lub radca prawny, który zajmuje się obsługą prawną Twojej firmy ma szeroką wiedzę na temat prowadzonej przez Ciebie działalności. Wiemy z jakimi problemami boryka się Twoja firma i w związku z tym jesteśmy w stanie wypracować dla Ciebie rozwiązanie problemu w krótszym czasie niż miałoby to miejsce w przypadku braku stałej współpracy.

Jaki jest koszt stałej obsługi prawnej?

Koszt stałej obsługi prawnej zależny jest od wybranego przez klienta sposobu rozliczenia. W zależności od wyboru klienta koszt obsługi może być ustalony w oparciu o stawkę godzinową lub zlecenia sprawy do prowadzenia. Koszt obsługi prawnej zależny jest także od zakresu świadczonych usług prawnych i czasochłonności podjętych czynności.

Sposoby rozliczeń w ramach stałej obsługi prawnej firmy

Podczas pracy z przedsiębiorcami wypracowaliśmy kilka modeli rozliczeń dopasowanych od potrzeb klienta. Poniżej prezentujemy sposoby rozliczeń usług prawnych w ramach stałej współpracy.

Abonament prawny

Klient wybierając abonament prawny decyduje się na wykupienie danej ilości godzin, którą może wykorzystać w ramach miesiąca. Ilość godzin w ramach abonamentu ustalana jest w porozumieniu z klientem po poznaniu jego zapotrzebowania na usługi prawne. Zaletą tego sposobu rozliczenia niższy koszt stawki godzinowej niż w przypadku współpracy bez wykupienia abonamentu prawnego. Współpraca z klientem odbywa się w oparciu o umowę o stałą obsługę prawną. Wariant ten jest najczęściej wybierany przez przedsiębiorców.

Rozliczenie godzinowe

W tym modelu rozliczenia koszt obsługi prawnej zależny jest od ilości wykorzystanych godzin. Radca prawny ustala z klientem stawkę za godzinę pracy. Klient wysyła zlecenie wykonania danej usługi na adres mailowy kancelarii a następnie nasz prawnik dla firm po uzyskaniu akceptacji wstępnych kosztów przez klienta przystępuje do jej wykonania.

Rozliczenie zadaniowe

Klient decydując się na ten model rozliczenia zleca wykonanie danej usługi w sposób kompleksowy. Najczęściej stosowany przy sprawach sądowych. Klient z góry wie, ile będzie kosztować reprezentacja w danej sprawie i jakie koszty są z tą usługą związane.

Tematy godne uwagi

Co mówią o nas klienci?

Opinie o kancelarii RPR LEGAL Kancelaria Radcy Prawnego Anna Rojek

Bardzo dziękuję za poprowadzenie sprawy. Jestem wdzięczna za zaangażowanie Pani Mecenas Anny Rojek, za sprawne działanie i pozytywne zakończenie. Wystawiam ocenę 5 i jeszcze raz bardzo dziękuję. Małgosia

Małgorzata Szafarowicz

Wyjątkowy profesjonalny sposób prowadzenia mojej trudnej sprawy rozwodowej. Bardzo dziękuję i polecam każdemu

Piotr Zalewski

Wszystko na najwyższym poziomie i dobra komunikacja z klientem. Powierzyłem kancelarii już moją drugą sprawę sądową. Polecam i daję 5 gwiazdek!

Radosław M

Zobacz więcej opinii na google

Zapytaj o bezpłatną wycenę

Zapytaj o pomoc w konkretnej sprawie. Nie pobieramy żadnej opłaty za wycenę.

  Kancelaria Radcy Prawnego
  Anna Rojek

  Adres

  ul. Pańska 96 / 35, 00 – 837 Warszawa

  Adres

  ul. Puławska 12/3, 02 – 566 Warszawa

  E-mail:

  kancelaria@rprlegal.pl

  Telefon:

  + 48 22 299 12 06

  Godziny otwarcia:

  od 9:00 do 17:00

  Scroll to Top