Czym są możliwości zarobkowe rodziców i jak wpływają na wysokość alimentów? 

Zazwyczaj, gdy mowa jest o tzw. alimentach, chodzi o obowiązek alimentacyjny rodziców względem dziecka. Zgodnie z art. 135 § 1 k.r.o. zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. Sporządzając pozew o alimenty, konieczne jest odniesienie się do tej przesłanki. 

W sytuacji, kiedy rodzice małoletniego decydują się na rozstanie, a nie mogą w tym przedmiocie dojść do porozumienia polubownie, istnieje konieczność ustalenia obowiązku alimentacyjnego na drodze postępowania sądowego. Sąd ustala wysokość alimentów w oparciu o okoliczności sprawy i dany stan faktyczny.

Wysokość alimentów na dziecko zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. Zgodnie z art. 135 § 1 k.r.o – mowa jest nie tylko o aktualnych zarobkach, które mogą wynikać np. z zaświadczeń o dochodach, ale o wszelkich możliwościach zarobkowych.

Jak wskazuje się w orzecznictwie: „Zasadne i zgodne z treścią art. 135 k.r.o. – jest oparcie się na możliwościach zarobkowych pozwanego, a nie tylko na jego aktualnych zarobkach. Zakres obowiązku alimentacyjnego może i powinien być większy od wynikającego z faktycznych zarobków i dochodów zobowiązanego, jeśli przy pełnym i właściwym wykorzystaniu jego sił i umiejętności zarobki i dochody byłyby większe, a istniejące warunki społeczno – gospodarcze i ważne przyczyny takiemu wykorzystaniu nie stoją na przeszkodzie (orzeczenie SN z dnia 9 stycznia 1959 r. 3 CR 212/59, wyrok SN z dnia 16 maja 1975 r., sygn. akt III CRN 48/75).

Zatem możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego rodzica określają zarobki i dochody, jakie uzyskiwałby przy pełnym wykorzystaniu swych sił fizycznych i zdolności umysłowych, nie zaś rzeczywiste zarobki i dochody jeśli widać, że są one zaniżone. 

Wnioski dowodowe

W pozwie o alimenty należy zawrzeć odpowiednie wnioski dowodowe. Co więcej, celem przeprowadzenia dowodu, Sąd zobowiąże pozwanego rodzica do przestawienia w oznaczonym terminie dokumentów stanowiących dowód faktu istotnego, a mianowicie faktu jego możliwości zarobkowych i majątkowych.

Przykładowe wnioski dowodowe:

  1. Deklaracje podatkowe;
  2. Historia posiadanych rachunków bankowych;
  3. Zaświadczenia o zarobkach;
  4. Zdjęcia;
  5. Korespondencja e – mail, sms – owa z której wynikają możliwości zarobkowe danej osoby;
  6. Zaświadczenia o pobieranych zasiłkach oraz świadczeniach;
  7. Informacja z urzędu pracy, o ile zobowiązany jest w nim zarejestrowany;
  8. wnioski osobowe, w tym dowody z zeznań świadków celem wykazania możliwości majątkowych i zarobkowych danej osoby, stanu jej posiadania, sytuacji ekonomicznej.
Scroll to Top