Przewlekłość postępowania cywilnego

Spory sądowe – Przewlekłość postępowania sądowego – co można zrobić?

Klienci korzystający ze stałej obsługi prawnej niejednokrotnie dzielą się swoimi spostrzeżeniami, iż procesy sądowe trwają czasem zbyt długo. Niestety czasami tak się dzieje. Przyczyn jest wiele, a do nich należy często m.in. taktyka procesowa drugiej strony (przytłaczanie sądu niezliczonymi wnioskami, zażaleniami oraz innymi pismami procesowymi). Trzeba jednak pamiętać, że każdy (w tym także przedsiębiorca, spółka), ma nie tylko prawo do sądu, ale także prawo do rozpoznania sprawy bez zbędnej zwłoki.

Kiedy dochodzi do przewlekłości postępowania?

Rozważając, czy doszło do przewlekłości, należy odpowiedzieć sobie na następujące pytania:
1. czy czynności wykonywane przez sąd w celu wydania w sprawie rozstrzygnięcia co do istoty były terminowe i prawidłowe (ewentualnie czynności podjęte przez prokuratora prowadzącego lub nadzorującego postępowanie przygotowawcze w celu zakończenia postępowania przygotowawczego bądź czynności podjęte przez sąd lub komornika sądowego w celu przeprowadzenia i zakończenia sprawy egzekucyjnej albo innej sprawy dotyczącej wykonania orzeczenia sądowego);

2. czy charakter sprawy, stopień faktycznej i prawnej jej zawiłości uzasadnia rozciągnięte w czasie prowadzenie postępowania;

3. jakie znaczenie dla strony, która wniosła skargę, ma rozstrzygnięcie co do istoty.

Mechanizmy przeciwdziałania opieszałości sądowej

Polskie prawo cywilne przewiduje mechanizmy, które pozwalają stronom domagać się przyspieszenia postępowania. Instytucją prawną, która przychodzi nam w sukurs w takim przypadku, jest skarga na przewlekłość postępowania przewidziana w ustawie z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki.

Jak wnieść skargę?

Skargę na przewlekłość składa się do sądu, w którym sprawa się toczy, ale to sąd nadrzędny decyduje, czy w sprawie zaszła przewlekłość. Pismo składa się w sądzie, w którym toczy się sprawa. Co do zasady skarga na przewlekłość powinna zawierać takie elementy pisma procesowego. Oprócz tego powinna również zawierać żądanie stwierdzenia przewlekłości postępowania oraz przytoczenie okoliczności uzasadniających żądanie stwierdzenia przewlekłości (argumenty, które wskażą dlaczego strona uważa, że sprawa prowadzona jest przewlekle). Co więcej w treści skargi można ująć żądanie wydania sądowi rozpoznającemu sprawę zalecenia podjęcia w wyznaczonym terminie odpowiednich czynności oraz zasądzenia odpowiedniej sumy pieniężnej.

Opłata sądowa od skargi wynosi 200 zł.

Scroll to Top