Podwyższenie alimentów – krok po kroku

Podwyższenie alimentów

Zasądzone alimenty z biegiem lat mogą okazać się niewystarczające. Co jeśli w związku z utrzymaniem dziecka, rodzic zmuszony jest ponosić wydatki, które wcześniej nie były konieczne, albo ich wysokość uległa wzrostowi? Kiedy i jak można uzyskać wyższe alimenty na dziecko?

Kiedy można żądać podwyższenia alimentów?

Podstawą prawną do żądania podwyższenia alimentów jest art. 138 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, https://arslege.pl/przeslanki-zadania-zmiany-obowiazku-alimentacyjnego/k2/a585/ zgodnie z którym „W razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego’’. Orzeczenie to na przykład wyrok rozwodowy, w którym zostały określone alimenty. Muszą zmianie ulec okoliczności, od których zależało ustalenie pierwotnej wysokości alimentów, czyli usprawiedliwione potrzeby uprawnionego do alimentów dziecka czy też zarobkowe i majątkowe możliwości rodziców dziecka. Zmiana stosunków może więc oznaczać zmniejszenie lub zwiększenie się możliwości finansowych zobowiązanego, albo wzrost/zmniejszenie się potrzeb uprawnionego.

Zgodnie z postanowieniem Sądu Najwyższego z dnia 19 lipca 1974 r. w sprawie II CO 9/74, LEX nr 7560 przez pojęcie „stosunków” należy rozumieć okoliczności istotne z punktu widzenia ustawowych przesłanek obowiązku alimentacyjnego i jego zakresu. [źródło: Sądu Najwyższego z dnia 19 lipca 1974 r. w sprawie II CO 9/74, LEX nr 7560]. Chodzi tu o zmianę wszelkich czynników mających wpływ na potrzeby oraz możliwości zarobkowe i majątkowe stron. Naturalne jest, że z wiekiem dziecka, z upływem czasu zakres jego usprawiedliwionych potrzeb zmienia się i ulegają podwyższeniu dotychczasowe koszty utrzymania dziecka. Zgodnie z powyższym zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego.

Jak uzyskać wyższe alimenty na dziecko?

Aby wyegzekwować wyższe alimenty od tych, które zostały zasądzone przez Sąd, należy złożyć pozew o podwyższenie alimentów do właściwego miejscowo Sądu Rejonowego, według miejsca zamieszkania dziecka jako osoby uprawnionej do alimentów lub według miejsca zamieszkania rodzica dziecka, którego pozywamy o podwyższenie alimentów. Tu wyboru dokonuje strona dochodząca wyższych alimentów. Pozew o podwyższenie alimentów jest wolny od opłaty sądowej.

Wniosek o zabezpieczenie alimentów

Kluczowe jest aby pozew o podwyższenie alimentów zawierał wniosek o udzielenie zabezpieczenia alimentów na czas trwania postępowania wyższego świadczenia alimentacyjnego niż wynika to z dotychczasowego orzeczenia w przedmiocie alimentów lub umowy o alimenty. Istotnym jest, że w toku postępowania sąd w pierwszej kolejności rozstrzyga wniosek o zabezpieczenie sformułowany w pozwie, co ma na celu ustabilizowanie sytuacji stron w procesie. W wyniku udzielenia zabezpieczenia roszczenia alimentacyjnego strona powodowa zostaje odpowiednio zabezpieczona finansowo na czas trwania procesu.

Prawidłowe skonstruowanie oraz uzasadnienie pozwu o podwyższenie alimentów

Najważniejsze jest aby pozew o podwyższenie alimentów poprawnie skonstruować i dobrze uzasadnić.Najczęstszym spotykanym błędem jest to, że pozew jest nieprawidłowo napisany, a mianowicie napisany tak jakby strona występowała o zasądzenie alimentów, a nie o ich podwyższenie. W efekcie Sądy nie udzielają zabezpieczenia na czas trwania postępowania w Sądzie lub oddalają powództwo jako niezasadne. Pozew należy przygotować poprawnie pod względem formalnym ale i merytorycznym, najważniejsze jest bowiem uprawdopodobnienie zwiększających się kosztów utrzymania dziecka.

Na poparcie tych twierdzeń strona dochodząca podwyższenia alimentów musi przedstawić odpowiednie wnioski dowodowe na wykazanie faktów potwierdzających ponoszonych w pozwie twierdzeń. W uzasadnieniu pozwu należy wykazać jakie koszty uległy zmianie, nowe wydatki jakie się pojawiły w porównaniu do wydatków, które zostały określone we wcześniejszym orzeczeniu Sądu. W postępowaniu o podwyższenie alimentów, Sąd orzekający będzie weryfikował czy nastąpiła zmiana stosunków w porównaniu do pierwotnego orzeczenia określającą wysokość alimentów. 

W związku z powyższym najlepszym rozwiązaniem jest zlecenie napisania przedmiotowego pozwu profesjonalnemu pełnomocnikowi, wówczas pozew zawierać będzie wszystkie niezbędne elementy, a co za tym idzie zwiększają się szanse na pomyślne zakończenie procesu.

Scroll to Top