Na czym polega zniesienie współwłasności?

Co do zasady zniesienie współwłasności to likwidacja stosunku współwłasności. Innymi słowy mamy do czynienia z likwidacją stanu, w którym własność jednej rzeczy przysługuje niepodzielnie kilku osobom. Znieść współwłasność można na różne sposoby – dotyczy to zarówno trybu umownego, jak i sądowego. W przepisach prawa cywilnego wyróżnia trzy sposoby zniesienia współwłasności:

  1. sprzedaż rzeczy i podział ceny sprzedaży;
  2. podział fizyczny rzeczy;
  3. przyznanie rzeczy na własność jednemu ze współwłaścicieli z obowiązkiem spłaty przez pozostałych współwłaścicieli.

Współwłasność może być zniesiona w każdym czasie. Osoba zainteresowana takim zniesieniem może skorzystać z przysługującego jej roszczenia o zniesienie współwłasności. Art. 210 § 1 Kodeksu cywilnego stanowi, że każdy ze współwłaścicieli może żądać zniesienia współwłasności. Ustawodawca przesądził również, że roszczenie to nie ulega przedawnieniu (art. 220 Kodeksu cywilnego).

Osobno uregulowana w przepisach art. 213-218 k.c. jest nieścisłość sądowego zniesienia współwłasności gospodarstw rolnych. W tym przedmiocie występuje wiele ograniczeń, jednak nie dotyczą one umownego zniesienia współwłasności. Ograniczenia obejmują gospodarstwa rolne – w przedmiocie współwłasności (wspólności) całej masy majątkowej, jaką jest gospodarstwo rolne. Zgodnie z art. 553 k.c. za gospodarstwo rolne uważa się grunty rolne wraz z gruntami leśnymi, budynkami lub ich częściami, urządzeniami i inwentarzem, jeżeli stanowią lub mogą stanowić zorganizowaną całość gospodarczą, oraz prawami związanymi z prowadzeniem gospodarstwa rolnego.

Jeśli ustalone zostały dopłaty lub spłaty, sąd wyznacza termin i sposób ich uregulowania, wysokość należności oraz termin uiszczenia odsetek. W razie potrzeby również sposób ich zabezpieczenia. W przypadku rozłożenia dopłat i spłat na raty czas ich uiszczenia nie może przekraczać dziesięciu lat. W szczególnych przypadkach sąd na wniosek dłużnika może rozłożyć spłatę na raty.

Opłata za wniosek :

– 1.000 zł;

– 300 zł przy zgodnym podziale stron.

Sądowe zniesienie współwłasności odbywa się w postępowaniu nieprocesowym przed Sądem Rejonowym. Postępowanie wszczynane jest na wniosek jednego ze współwłaścicieli. We wniosku wymagane jest dokładne określenie rzeczy mającej ulec podziałowi oraz przedstawienie dowodów prawa własności.

W sprawach zniesienia współwłasności warto zwrócić się do kancelarii prawnej po fachowe wsparcie w całym procesie. Zapraszamy do kontaktu.

Scroll to Top